• Kvinnoweekend

  på Pörkenäs 5–6.10.2018

  Tema: Vid din sida

  Eleonore Gustafsson m.fl.

   

   

   

FÖRBUNDET KYRKANS UNGDOM

FRAMTIDSPLAN

Styrelsens utkast maj 2016

Vem och vad är Kyrkans Ungdom?

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. är en förening som både har lokala kretsar och privatpersoner som medlemmar. Kyrkans Ungdom eller KU står i denna framtidsplan för hela den rörelse som består av Förbundet Kyrkans Ungdom samt dess lokala kretsar och enskilda medlemmar.

Vad vill Kyrkans Ungdom?

KU är en väckelserörelse inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. KU är enspråkigt svenskt och verkar i praktiken endast i Borgå stift. Enligt sina stadgar vill Kyrkans Ungdom

a) på Guds ords grund och i enlighet med den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland bekännelse verka för att väcka och fördjupa det kristliga livet i församlingarna, särskilt bland ungdomen,

b) åstadkomma och understöda ett regelbundet kyrkligt ungdomsarbete,

c) vara en förenande länk mellan de anslutna medlemmarna, samt

d) verka för väckelse, evangelisation och mission.

Vilket är KU:s förhållande till kyrkan och andra kristna rörelser?

KU delar den evangelisk-lutherska kyrkans tro, grundläggande värderingar och målsättningar. Ändå – eller just därför – har KU en särskild uppgift att vara en konstruktivt kritisk röst inom kyrkan, som ständigt

● Påminner om att vi som kyrka ska följa Herren Jesus och tjäna våra medmänniskor,
● Uppmanar kyrkan att prioritera arbete bland unga och barnfamiljer, och
● Erbjuder församlingarna hjälp och stöd i ungdomsarbetet.

Vi fokuserar på centrum i den kristna tron, förhållandet till och livet med Herren Jesus. Det minskar behovet av skarpa gränsdragningar åt olika håll.

Styrkor

Svagheter

Gottrykteblandförsamlingarna
Flexibelverksamhet
Årliga evenemang med starkt varumärke:
Sommarlägret,
Midsommarfestivalen,
Sportlovsresan,
Kvinnoweekenderna.
seniordagar och -resan
Engagerademedarbetare

Årliga evenemang med starkt varumärke:
Sommarlägret,
Midsommarfestivalen,
Sportlovsresan,
Kvinnoweekenderna
Seniordagar och-resan
Engagerademedarbetare
Medlemstidningen Kummin läses faktiskt av medlemmar och andra
Stor ekonomisk stödpotential vid konkreta projekt
En konstruktivt kritisk röst inom Borgå stift.
En sårbar ekonomi som bygger på frivilligt givande och arbete
En delvistynandekretsverksamhet
Smaltmedlemsengagemang
Knappa resurser splittras på flera olika åldersgrupper och verksamhetsformer
Brist påregelbundna givare
Litenregelbundenverksamhet
Sårbarorganisation
Dåliga på att värva medlemmar och understöd.
Svag evangelisation

Möjligheter

Hot

Kan satsa på projekt i tiden
Församlingarnas minskande resurser innebär större efterfrågan på samarbete med KU
Vi kan fortsätta stärka evenemang med starka varumärken
Vi kan skapa nya årliga evenemang med starka egna varumärken
Gottrykteblandförsamlingarna
Flexibelverksamhet
Årliga evenemang med starkt varumärke:
Sommarlägret,
Midsommarfestivalen,
Sportlovsresan,
Kvinnoweekenderna.
Seniordagar och -resan
- Engageradfmedarbetare

.
Åldrandemedlemsskara
Allmän ”föreningsallergi” i samhället
Liten återväxt bland regelbundna ekonomiska stödjare
Upprivande debatter inom kyrka och samhälle kan göra det trängre för väckelserörelser att verka
Ett budskap som bygger på ett absolut sanningskrav kan upplevas som främmande och bortstötande
Allmänt försvagad talkoanda i samhället.

Nuläget: SWOT

Slutsatser av analysen

Styrkor + möjligheter = framgångsfaktorer vi ska satsa på

Gott rykte och flexibilitet ger goda utvecklingsmöjligheter. 

De årliga evenemangens varumärken kan stärkas ytterligare och användas också andra tider på året. 

Det kan kräva att nya varumärken lanseras för existerande evenemang. 

Om vi också vågar avstå från gammal verksamhet, kan vi bygga upp nya evenemang.

En bred verksamhet ger möjlighet till samarbete med andra kristna rörelser. 

Svagheter + möjligheter = Utmaningar vi ska jobba med

En liten organisation är sårbar och kontinuiteten är en utmaning. 

I en ny verksamhetsmiljö bör vi hitta nya finansieringsformer.

Medlemmarnas engagemang kan inte i första hand stärkas genom traditionell, regelbunden verksamhet. I stället bör det ske genom enskilda evenemang.

Styrkor + hot = Misstag vi ska undvika

Att Kummins upplaga minskar så att den blir ohållbar att upprätthålla.

Att vi inte lyckas ta till oss nya sätt att arbeta och kommunicera. 

Att verksamheten blir helt projektbaserad. 

Att KU:s röst inom kyrkan minskar i betydelse. 

Att det långsiktiga medlemsengagemanget minskar kraftigt. 

Svagheter + hot = Risker vi ska minimera

Att verksamheten blir svår att upprätthålla i och med att återväxten bland de regelbundna stödjarna är liten. 

Att vi kommer in i en negativ spiral med försvagad finansiering, sämre kvalitet på verksamheten, svårighet att rekrytera frivilliga medarbetare och medlemsflykt. 

Hur ser KU:s arbetsfält ut?

Församlingarna har under de senaste 40 åren haft ständigt växande personal- och andra resurser. Det har därför funnits allt mindre plats för en rörelse som KU inom församlingarnas ungdomsarbete. Nu svänger den utvecklingen. 

Församlingarnas resurser minskar och KU kommer igen att behövas för att konkret sköta sånt som församlingarna inte längre har resurser för. Vi beräknar att nedskärningar drabbar lägerverksamheten. Där kan KU göra en insats. 

Idag ser vi även 4 målgrupper till vilka församlingarna inte effektivt når ut: 

a) tweensarbetet (9-12åringar), 
b) ungdomar efter skriftskolan och hjälpledarutbildningen, alltså 17-18+ åldern.
c) verksamhet för hela familjer tillsammans,
d) arbeteblandmän

Dagens unga och barnfamiljer vill hellre engagera sig i enskilda projekt – och kan då vara mycket starkt engagerade och förbundna till dem – än till en fortlöpande verksamhet med kretsar, styrelser, regelbundna möten, prosteriungdomssamlingar, regelbundet övande körer och orkestrar etc.

Val och prioriteringar för framtiden

KU behöver skapa stabilitet i den löpande verksamheten. De starka varumärkena ska vi fortsätta satsa på och ekonomin och de anställdas arbetsplatshälsa behöver säkerställas. Det betyder fokus på verksamhet som ligger i linje med vårt syfte och att vi inte gapar efter för mycket.

KU behöver leva upp till sitt namn och sitt syfte: att vara en organisation med speciell betoning på barn och unga. Därför behöver vi överföra tyngdpunkten i verksamheten från medelålders och seniorer till barn och unga. 

KU kan använda sig betydligt effektivare av de möjligheter sociala medier ger för att kommunicera, engagera och "verka som en förenande länk mellan medlemmarna".

KU kan välja något eller några nya områden att fokusera på som är i linje med föreningens syfte samt fyller de luckor som finns eller kommer att uppstå i församlingarna verksamhet. Det kan t.ex. handla om 

• Familjeretreater,
• Arbete bland män såsom karabruncher, vandring, paddling med lärjungafokus,
• "Ett år med Jesus" - lärjungaskola för 17+ungdomar.
• Tweens-läger,
• Ungdomsläger,
• Att inspirera unga vuxna för mission,
• Ökat samarbete med andra aktörer såsom FMS, Studentmissionen och KAUL, eller
• Att fortsätta utveckla samarbetet med mindre församlingar som inte har någon egen ungdomsledare.

Målsättningar för 2016

• Tweensdag ordnas hösten 2016 med 20 deltagare som målsättning.
• 30 nya medlemmar
• 30 nya Kumminprenumeranter 
• Familjeretreat ordnas i Oktober. Vi utvecklar programmet med nya programpunkter för barn och tweens.
• Värva 25 nya regelbundna månadsgivare för Förbundet.

Målsättningar för 2017

• 30 nya medlemmar
• 30 nya Kumminprenumeranter 
• Familjeretreat ordnas både på vår- och hösttermin.
• Värva 25 nya regelbundna månadsgivare för Förbundet.
• Youth Gospeldag med känd artist i Karleby. (Som försök till startskott för ny ungdomskör)
• Utveckla tweensarbetet.  Eventuell tweensdag i samband med höstmötet i Karleby i November.